קול קורא לקבלת הצעות מחיר למתן שירות של חונכי בטיחות באתרי בניה - 30.7 - בוני הארץ : בוני הארץ
קול קורא לקבלת הצעות מחיר למתן שירות של חונכי בטיחות באתרי בניה – 30.7

מטה הבטיחות של ענף הבנייה מזמין בזאת את הציבור להגיש בקשות בהתאם לקול קורא זה, בהתאם למפורט להלן:

רקע

 1. בכוונת מטה הבטיחות לסייע לאתרי בניה בהקמה והפעלה של מערכות לניהול הבטיחות, באמצעות הקצאת חונכים.

המטרה הכללית

 1. להניח יסודות לקיומה של תרבות ארגונית המבוססת על בקרה עצמית ושיפור מתמיד של ביצועי הבטיחות באמצעות חניכת צוותי הניהול באתרי בניה והקניית המיומנויות והידיעות הנדרשות לקיום בקרה עצמית של ביצועי הבטיחות בעבודות בניה, בדגש על עריכת מבדקים עצמיים מונחים על ידי חונך באתרים המתקשים לקיים מערכת ניהול בטיחות אפקטיבית.

תנאי סף להגשת הצעות

 1. על מגישי ההצעות לעמוד בכל תנאי סף המפורטים להלן ועליו לצרף הוכחות לעמידה בתנאים אלו במסגרת הצעתו :
  • א. מגיש ההצעה הינו אחד מאלה:
   • חברה בע"מ;
   • עוסק מורשה;
   • עמותה רשומה.
  • ב. על מגיש ההצעה לעמוד בדרישות כל דין המתייחסות לניהול ספרים ולהתקשרות חוזית. על מגיש ההצעה לצרף אישורים אלו במסגרת ההצעה.
  • ג. למגיש ההצעה ניסיון מוכח בהפעלת חונכים במסגרת הדרכה המתקיימת באתרי בניה;
  • ד. למגיש ההצעה ניסיון מוכח בפיתוח רשימות מבדק בתחומי הבטיחות בבניה;
  • ה. החונכים שיופעלו על ידי מגיש ההצעה, יהיו בעלי ניסיון מוכח בחניכת עובדים וקיום הדרכות שטח (OJT).

הגדרות

 1. "חניכה"- במסמך זה, חניכה הינה התהליך שבמסגרתואדם מנוסה ובעל ידע רב יותר מסייע בהנחייתו של אדם בעל ידע או ניסיון מצומצמים יותר והיא מבוססת על קיום תצפיות, בדיקות, מתן מענה לשאלות ובניית קשר בין אישי  של למידה, דיאלוג ואתגר.

אוכלוסיית היעד לחניכה

 1. הדרישות בתחום זה הינן:
 • א. כדרישת מינימום, תכנית החניכה תתבסס על חניכתם של אחד או יותר בעלי התפקידים האלה, בכל ביקור חניכה:
 • מנהלי עבודה;
 • עוזרי מנהל העבודה;
 • מנהלי פרויקטים.
 • ב. ניתן להרחיב אוכלוסייה זו, בתיאום עם מבצע הבניה ולכלול גם מהנדסי ביצוע, מפקחים צמודים ובעלי תפקידים נוספים, ובלבד שבכל ביקור חניכה ישתתף אחד או יותר מבעלי התפקידים המנויים בסעיף 5 א' לעיל.

דגשים בהכנת ביקור ובמהלך קיום ביקור חניכה

 1. דגשים אלה יסייעו לחונכים לקיים תהליך חניכה מובנה ויעיל:
 • א. תכנית חניכההחניכה באתרי בנייה תתקיים על פי תכנית שתוכן על ידי המציע שהצעתו נבחרה, בתיאום עם מטה הבטיחות. על התכנית להיות מאושרת על ידי מטה הבטיחות, כתנאי להפעלתה.
 • ב. עזרי הדרכה ורשימות – החונך יספק לנחנכים חומרים כתובים ערוכים כחוברות וכן במדיה דיגיטלית (אפליקציות). כדרישת מינימום, חומרים אלה יכללו רשימות בדיקה, רשימות משוב, דוחות, תחקירי אירועי בטיחות, צילומים ותיאורים גרפים של ליקויים שנגרמו בעולם הבניה (ללא פרטים מזהים).
 • ג. משך חניכה באתר בניה – החניכה באתר בניה תבוצע במתכונת של חניכה יומית והיא תחל בתחילת יום העבודה, קצת לפני שהעובדים מתחילים להגיע לאתר ותסתיים בסיום יום העבודה, קצת אחרי שאחרון העובדים עזב את אתר הבניה.
 • ד. תיאום ציפיות מקדים – תיאום ציפיות טלפוני ייערך ביוזמת החונך, בימים הקודמים למועד המתוכנן של ביקור חניכה. תיאום הציפיות ייערך עם מנהל הפרויקט (באתרים שבהם לא מוצב בעל תפקיד זה, התיאום ייעשה עם מנהל העבודה).
 • ה. תדריך מקדים – החונך יסכם עם הנחנך/ הנחנכים את סדר היום בביקור החניכה, לפני הגעה לאתר, במסגרת תיאום הציפיות המקדים.
 • ו. בקרה עצמית – החונך ידגיש במהלך כל ביקור חניכה את החשיבות והמרכזיות של הבקרה העצמית של כל אחד מבעלי התפקידים הנחנכים.
 • ז. התנסות מבוקרת – במהלך כל ביקור החניכה, ידאג החונך להפעיל את הנחנכים בדרך של התנסות בכל אחת מהמטלות, הן המתוכננות והן המזדמנות המיושמות במהלך ביקור חניכה.
 • ח. הערכה וניהול סיכונים – בכל ביקור חניכה, ייוחד פרק הממוקד בהערכה ובניהול של סיכונים.
 • ט. משובים במהלך ביקור חניכה – אחת לפרק זמן וכן בסיום כל מטלה או משימה, יקיים החונך תהליך של משוב ביחד עם הנחנך או הנחנכים. המשוב יבוצע בשטח בשני שלבים:
 • שלב א' – משוב עצמי על פי רשימת משוב אישי מובנות באפליקציה.
 • שלב ב' – ניתוח המשוב העצמי שיבוצע על ידי החונך ביחד עם הנחנך או הנחנכים.
 • י. משוב יומי מסכם – ייערך על ידי החונך ביחד עם הנחנכים, לאחר שהסתיים יום העבודה. המשוב היומי המסכם יבוצע על פי רשימת משוב אישי מובנת באפליקציה. המשוב היומי המסכם ייערך במשרדי אתר הבניה בשני שלבים:
 • שלב א' – משוב עצמי על פי רשימת משוב אישי מובנות באפליקציה.
 • שלב ב' – ניתוח המשוב העצמי שיבוצע על ידי החונך ביחד עם הנחנך או הנחנכים.
 • יא. תדריכי בוקר ושיחות בטיחות – על החונך להדגיש את החיוניות של שיחות הבטיחות בתחילת כל יום עבודה, ולפני התחלת ביצוע העבודות בפועל. על החונך לעודד את קיומן של שיחות אלו באמצעות: הכנה מראש (של הנחנכים וכן של נושאי הדרכה), הדגמה אישית (הובלה אישית של חלקים משיחות הבטיחות) ועידוד (הנחנכים להוביל בעצמם שיחות אלו).
 • יב. דיאלוג עם מנהלים ישירים של עובדים – על החונך להעצים את אחריותם של ראשי קבוצות עובדים, באמצעות איתורם ("מי כאן הוא ראש הקבוצה?"), שיחה עימם בנוכחות שאר העובדים ועידודם לקבל על עצמם את האחריות לעובדים שלהם.
 • יג. חניכת יחיד או חניכת קבוצה – לפי שיקול דעתו של החונך, ובהתייעצות עם מנהל הפרויקט (או מנהל העבודה), החניכה תבוצע במתכונת של 1:1 (חונך ונחנך אחד בלבד), או במתכונת של חניכה לקבוצה של בעלי תפקידים.
 • יד. התחלת חניכה וסיומה – החניכה תחל מיד בפתיחת יום העבודה, והיא תשתלב ותעקוב אחר סדר היום השגרתי של הנחנך או הנחנכים. החניכה תסתיים עם סיום העבודה ולאחר שאחרון העובדים יצא מתחומי אתר הבניה.
 • טו. בקרה והתערבות – על החונך למנף מצבים שבהם נצפים מצבים לא בטוחים או נצפות התנהגויות לא בטוחות, ולהפוך מצבים או התנהגויות אלה להזדמנויות להקניית תובנות ודרכי פעולה, באמצעות:
 • הושטת סיוע ועזרה לעובדים מתקשים או לעובדים שעובדים לא נכון.
 • יזום פעולות מתקנות מיד עם גילוי ליקוי.
 • נקיטה בצעדים מבוקרים כאלה שיבטיחו את הבטיחות במקום שבו התגלה ליקוי, בדגש על אלה:
  • התקנת אמצעים פיסיים כמו גידור וחסימה.
  • התקנת אמצעים מתריעים כמו שילוט וסרטי בטיחות.
  • הצבת עובד אחד או יותר בתפקיד משגיח שלא יתקרבו עובדים או אחרים לאזור שבו התגלה הליקוי.
 • קיום שיחה מעצימה עם עובדים או בעלי תפקידים המעורבים בליקוי או בהתנהגות לא בטוחה.
 • הפגנת דוגמה אישית בהקשר של ההתערבות או הסרת הליקויים.
 • עם קבלת הדיווח שהליקוי הוסר, על החונך והנחנכים לשוב למקום על מנת לוודא אישית את תיקון הליקויים.
 • טז. הדרכות שטח מזדמנות – על החונך לקיים הדרכות שטח מזדמנות לעובד או לקבוצות עובדים, הממוקדת בהבטחת הבטיחות בעבודות המתבצעות בפועל על ידם.
 • יז. אתגור עובדים – איתור יזום של עובדים ("אני מחפש מתנדב…") המוכנים לקחת על עצמם תפקיד בתחומי הבטיחות השונים (לדוגמה, עובד וותיק שמתנדב להסביר לעובדים פחות וותיקים או עובדים מתקשים, כיצד לעבוד בצורה בטוחה).
 • יח. רשימות מבדק – החניכה תבוצע תוך שימוש ברשימות מבדק מובנות, הערוכות לפי נושאים מקצועיים ונושאים תפקודיים. רשימות המבדק יוכנו על ידי המגיש שהצעתו נבחרה ויאושרו על ידי מטה הבטיחות של התאחדות בוני הארץ.
 • יט. תכנית ניהול הבטיחות של האתר – בדיקת תכנית ניהול הבטיחות של האתר (ובאתרים קטנים, בתכנית ארגון הבטיחות של אתר הבניה), בדגש על מידת עדכניותה ומידת השימוש בה, תשולב בנושאי מבדקי החניכה.
 • כ. תיעוד – במהלך תהליך החניכה, יקיים החונך בדיקה, ביחד עם הנחנכים של יישום דרישות התיעוד המפורטות בחוק, בדגש על אלה:
 • רישומים בפנקס הכללי והצמדת מסמכים ותעודות לפנקס זה, לרבות תעודות של בדיקות הנערכות על ידי בודקים מוסמכים, תכניות של פיגומי זקפים ועוד.
 • רישומים בפנקס ההדרכה.
 • רישומים בפנקס העגורן.

תכולת השירות            

 1. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תכולת השירות המתבקשת הינה:
 • א. הצבת 3 חונכי בטיחות, העונים על אחד או יותר מהתנאים האלה:
 • ממונים על הבטיחות בעלי השתלמות ענפית בבניה;
 • מהנדסי בטיחות בעלי תואר ראשון בהנדסת בטיחות;
 • מהנדסי בטיחות בעלי תואר שני בניהול ובהנדסת בטיחות;
 • מפקחי בטיחות שפרשו לגמלאות משירות המדינה.
 • ב. הקצאת שלושה רכבים, אחד לכל חונך, ממותגים כרכבי חניכה של מטה הבטיחות.
 • ג. הקצאת מדים (בגדי ייצוג) הנושאים את הלוגו של התאחדות בוני הארץ וכן את הסמלילים של הקרנות המתקצבות.
 • ד. הקצאת דלק, ואש"ל הנדרשים לפעולותיהם של חונכי הבטיחות.
 • ה. העמדת חונכים מחליפים, בכל מקרה של היעדרות מתוכננת או לא מתוכננת וכן, בכל מקרה של אי התאמת חונך לתפקידו.
 • ו. עריכת תכנית יזומה למבדקי חניכה יומיים המבוססת על 12 מבדקים שבועיים, 4 מבדקים יומיים לכל חונך, במהלך 4 ימי עבודה בשבוע, בימים ב, ג, ד, ה (בימי ראשון לא תתקיימנה חניכות).
 • ז. על תכנית המבדקים להיות:
 • מתואמת עם הארגונים המחוזיים של התאחדות בוני הארץ
 • מבוססת על עיקרון התיעדוף של אתרי בניה המתקשים לקיים מערכת לניהול
  בטיחות אפקטיבית.
 • מאושרת על ידי מטה הבטיחות.
 • ח. מוכנות להפעלה לא מתוכננת ('הזנקה') של צוותי חונכים, במקרה של צורך דחוף בקיום תחקירים של תאונות או השתתפות בתחקירים כאלה, או בכל מקרה דחוף אחר.
 • ט. גיבוש פורמט דיגיטלי המבוסס על רשימות תיוג, תצלומי שטח, GPS, ושעון פנימי, לעריכת דוחות ביצוע מבדקים ולניתוח הממצאים.
 • י. המבדקים ייערכו באמצעות מערכת דיגיטלית (אפליקציה). על מגישי ההצעות להיערך בתחום זה ולדאוג לקבל את אישור מטה הבטיחות לתכולת הרשימות הכלולות במערכת הדיגיטלית.
 • יא. המערכת הדיגיטלית תכלול כדרישת מינימום:
 • רשימות מבדק לפי נושאים (לדוגמה, עבודות בגובה, עבודות חשמל, מניעת חפצים נופלים, עבודות עפר, ועוד);
 • רשימות מנחות לפי סיווג של מצבים לא בטוחים ושל התנהגויות לא בטוחות;
 • רשימות משובים (משוב עצמי ומשוב חונך);
 • דוחות סיכום ביקורי חניכה (דוחות יומיים);
 • דוחות סיכום פעילות שבועית וחודשית (דוחות שבועיים ודוחות חודשיים);
 • דוחות סיכום תקופתיים ושנתיים.
 • יב. דוחות המבדק יועברו במייל להנהלות החברות.
 • יג. דוחות הסיכום יכילו ניתוחים סטטיסטיים בדגש על ניתוחי פרטו לצורך זיהוין של מגמות והמלצות בתחומים המערכתיים.
 • יד. בנוסף להפעלת צוות החונכים 'הסדיר'. תכלול תכולת השירות הכנה, תיאום והפעלה של צוותי מתנדבים, לכשיתארגנו ובלוח זמנים שיסוכם בנפרד, על פי המפורט:
 • גיוס המתנדבים, ביחד עם מטה הבטיחות של התאחדות בוני הארץ;
 • הקצאת מדים נושאי לוגו של ההתאחדות ושל הקרנות המתקצבות;
 • הקצאת אמצעי תחבורה אל ומאל אתרי בניה;
 • הדרכת ריענון בסיסית למתנדבים ותדריכים מקצועיים;
 • שילוב מתנדבים בתכנית העבודה המפורטת לעיל, לרבות הכנת סגלים;
 • קיום כנסי מתנדבים אחת לשתי תקופות (אחת לחצי שנה) ;
 • לדאוג לביטוח החונכים והמתנדבים, כפי שיסוכם בהסכם ההתקשרות עם מי שהצעתו תזכה.

הכנות סגלים

 1. מבלי לפגוע בדרישות המפורטות לעיל, מטה הבטיחות שומר לעצמו את הזכות לקיים הכנת סגלים לחונכי הבטיחות שיוקצו על ידי הגוף שהצעתו זכתה.
 2. משך משוער להכנת הסגלים הינו 3 ימי הדרכה.
 3. תכנית הכנת הסגלים, תעובד ביחד עם הגוף הזוכה בסמוך לקבלת ההחלטה אודות הזכייה.

לו"ז משוער לתחילת השירות

 1. סוף אוגוסט 2019.

הגשת הצעות מחיר

 1. על הצעות מחיר המבוססות על המפורט במסמך זה, להיות מועברות עד לתאריך 30 יולי 19, לכתובת המייל: mattyr@acb.org.il
 1. בתאריך15 ליולי 19, בין השעות 09:00 – 12:00, ייערך תדריך מציעים בהתאחדות בוני הארץ.
 1. הצעת המחיר תהיה במתכונת של "הכול כלול" על פי המפורט בתכולת השירות ובנוסף, הצעת מחיר לכל חניכת הזנקה, כמפורט בסעיף ז' לעיל.

להורדת טופס הצעת מחיר לחץ כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות