קול קורא לקבלת הצעות מחיר להדרכת בטיחות מעשית - בסיסית לעובדי בניה - עד ה-30.7 - בוני הארץ : בוני הארץ
קול קורא לקבלת הצעות מחיר להדרכת בטיחות מעשית – בסיסית לעובדי בניה – עד ה-30.7

 

רקע

 1. בכוונת התאחדות בוני הארץ להוביל מיזם לשיפור ביצועי הבטיחות של עובדי הבניה באמצעות הקניית מיומנות בביצוע מעשי של פעולת בניה בסיסיות, בדגש על בטיחות בעבודה בגובה.

מטרות

 1. בבסיס מיזם זה, מונחות שתי מטרות עיקריות:
 • א. לאפשר יישומו של עקרון הקובע כי רק מי שהשתתף בהדרכת בטיחות מעשית בסיסית, על פי תכנית אחידה ומוסכמת, יוכל לעבוד באתרי בניה של חברות בהתאחדות בוני הארץ.
 • ב. לאפשר מוביליות של עובדים בין חברות בניה ובין אתרי בניה, על מנת להנחיל במי שמתוכנן להשתלב בעבודות בניין את הידע הבסיסי ואת המיומנות הבסיסית, הנדרשים לביצוע בטוח ומקצועי של עבודת בנייה על ידי עובדי השטח.

משך ההכשרה

 1. משך הדרכת הבטיחות הבסיסית במתכונת של הדרכה מעשית, הינו 10 שעות תרגול, כולל מבחנים אישיים אינטראקטיביים, שיתקיימו במהלך יום הדרכה אחד.

תכולת השירות                                                                   

 1. מבלי לפגוע בכלליות, ועל פי המפורט במתווה המצורף כנספח א' לקול קורא זה, תכולת השירות המתבקשת הינה:
 • א. המכללה תפעיל עד 3 מרכזי הדרכה, בצפון, במרכז, ובדרום על פי המפורט בנספח א' לקול קורא זה, במתכונת של תרגול מעשי בתחנות למידה לפי תרחישים. הערה: בשלב ראשון יופעל מרכז הדרכה אחד, במרכז הארץ. על פי הניסיון שיצטבר, יוקמו שני מרכזי הדרכה נוספים או יוגדל נפח הפעילות במרכז ההדרכה הבודד.
 • ב. על כל מרכזי ההדרכה להיות נגישים לתחבורה ציבורית.
 • ג. הצבת 6 מדריכים – חונכים  בכל מרכז הדרכה שהינם מוסמכים להדריך עבודה בגובההינם מוסמכים להדריך עבודה בכגו, המתמחים בנושאים השונים שיתורגלו בתחנות התרגול השונות. על המדריכים להיות בעלי ניסיון קודם בהדרכת בטיחות. ראו פירוט בנספח א.
 • ד. בכל מרכז הדרכה יוקמו 6 תחנות תרגול מעשי, המיועדים לתרגול "עבודה בגובה כללית" ובנוסף, נושאים ייחודיים לכל תחנה. ראו פירוט בנספח א'.
 • ה. חלוקת קבוצת הלומדים ל 6 קבוצות תרגול, המונות עד 15 עובדים בכל קבוצה.
 • ו. ההדרכה תקוים אמצעות תרגול שיבוצע בסבב בין תחנות התרגול.
 • ז. אחריות על תהליך הקליטה והתיעוד של משתתפי ההדרכה.
 • ח. עריכת מערכי שיעור-תרגול לכל תחנת הדרכה מעשית.
 • ט. הקצאת ציוד ועזרי הדרכה.
 • י. הקצאה לעובדים הלומדים של כרטיסיות ידע דיגיטליות, בשלב הראשון בשפות עברית וערבית,  מבוססות תמונות  שיונגשו באמצעות אפליקציה להדרכה, תיעוד ולבחינה. כרטיסיות הידע הדיגיטליות יקיפו את כלל הנושאים המתורגלים וכן תקצירי ידע בתחומים נוספים, על פי הפירוט שבנספח א'.
 • יא. חיבור ויישום מבחנים בכל תחנת תרגול בשלב הראשון, בשפות עברית וערבית.. המבחנים יונגשו ללומדים במתודולוגיה במבוססת על "נכון", "לא נכון". היכן שניתן, השאלות יונגשו כתמונות, שרטוטים ומדיות דומות אחרות, המתארות מצבים אופייניים לעבודות בניה בנושאים השונים.
 • יב. הקצאת מערכת דיגיטלית לתיעוד התהליך ההדרכתי ולבחינות אישיות (אפליקציות תיעוד ובחינה) אינטראקטיביות והתקנת אפליקציות אלו בטלפונים הניידים של הלומדים.
 • יג. עתודה של 5 טלפונים סלולאריים שבם יותקנו אפליקציות .תיעוד ובחינה, לצורך מתן מענה ללומדים החסרים בטלפונים ניידים או במקרה של קשיים בהתקנת האפליקציות בטלפונים אישיים.
 • יד. הפקת תעודות קיר ותעודות כיס לכל עובד שסיים את מטלותיו.
 • טו. מתן מענה מנהלתי הכולל שתייה, ארוחת צהריים קלה וכיבוד קל.
 • טז. עריכת תכנית ניהול בטיחות אמת לכל מרכז הדרכה.
 • יז. הצבת מגיש עזרה ראשונה או חובש בכל מרכז הדרכה.
 • יח. הדרכת עבודה בגובה אופציונאלית, לכל מי שיבקש לקבל שירות נוסף זה. פירוט בנספח א' לקול קורא זה.

אישור תכניות הדרכה והכנות סגלים

 1. מבלי לפגוע בדרישות המפורטות לעיל, יפעל מטה הבטיחות באופן הבא:
 • א. מטה הבטיחות שומר לעצמו את הזכות לקיים הכנת סגלים למדריכים שיוצבו על ידי הגוף שהצעתו תזכה.
 • ב. משך משוער להכנת הסגלים הינו עד 3 ימי הדרכה.
 • ג. מטה הבטיחות יאשר את תכניות ההדרכה, מערכי השיעור והעזרים לחניכים.
 • ד. מטה הבטיחות יקיים מבדק מוכנות בכל אחד ממרכזי ההדרכה, כתנאי להפעלתו.

בקרה

 1. מטה הבטיחות יקיים בקרה על התהליכים ההדרכתיים שיתקיימו במרכזי ההדרכה. הבקרה תקוים בדרכים אלו:
 • א. בקרת פתע.
 • ב. בקרות מתוכננות – שיתואמו עם המכללה המדריכה.

היקף הפעילות

 1. הפעילות במרכזי ההדרכה תיושם לפי 4 אבני דרך עיקריות:
 • א. אבן דרך ראשונה: הכשרה של 2000–3000 עובדים בעלי אזרחות ישראלית. אבן דרך זו תיושם במרכז הדרכה בודד, במרכז הארץ;
 • ב. אבן דרך שניה: הכשרה של 2000 עובדים זרים. אבן דרך זו תיושם במרכז הדרכה בודד, במרכז הארץ;
 • ג. אבן דרך שלישית: הכשרה של 2000 עובדים פלסטינאים. אבן דרך זו תיושם במרכז הדרכה בודד, במרכז הארץ;
 • ד. אבן דרך רביעית: תפעול שוטף של מרכזי ההדרכה לכלל עובדי הבניה בישראל. אבן דרך זו תיושם במרכז הדרכה בודד במרכז הארץ או ביותר ממרכז הדרכה אחד, ועד 3 מרכזי הדרכה.

לו"ז משוער לתחילת השירות

 1. בכוונת מטה הבטיחות להתחיל ביישום בפועל של מתווה זה, החל ממחצית חודש נובמבר 2019.
 2. החל ממועד התחלת היישום של התכנית, תיושם מטרת התכנית הלכה למעשה, בכפוף לאבני הדרך שפורטו לעיל.
 3. היישום המלא של התכנית יקוים מאבן הדרך הרביעית ואילך. תדריך מפורט בנושא זה יועבר למציעים בתדריך שיקוים לקראת הגשת ההצעות.

תנאי סף להגשת הצעות מחיר

 1. הצעות מחיר במסגרת קול קורא זה, יוגשו על ידי מציעים שיעמדו בתנאי הסף האלה:
 • א. על המציע להיות מכללה מוכרת על ידי מנהל הבטיחות במשרד העבודה, להכשרת מקצועות הבטיחות;
 • ב. – בוטל–
 • ג. על המכללה להיות מוכרת על ידי מנהל הבטיחות במשרד העבודה, כגוף המכשיר עוזרי בטיחות למנהלי עבודה.
 • ד. המציע יקצה 6 מדריכים-חונכים לכל הפחות, על פי המפורט בנספח א' לקול קורא זה.
 • ה. על המציע לעמוד בדרישות כל די המתייחסות לניהול ספרים ולהתקשרות חוזית.

הצעות המחיר והגשתן

 1. התשלום למכללה המכשירה יבוצע באופן הבא:
 • א. בגין הדרכת היסוד המעשית, תשלם הקרן לעידוד הבניה בישראל ישירות למכללה המתפעלת את מרכזי ההדרכה.
 • ב. במידה שחברת בניה תבקש שמי מעובדיה יעבור הדרכת עבודה בגובה, בנוסף להדרכת הבטיחות המעשית הבסיסית, תשלם חברת הבניה בגין שירות זה, ישירות למכללה המפעילה את מרכזי ההדרכה.
 • ג. בתאריך 18 ליולי 19, בין השעות 09:00 – 12:00, ייערך תדריך מציעים במטה הבטיחות, שמשרדו במגדל שלום, אחד העם 9, קומה 11, תל אביב..
 • ד. הצעות המחיר תוגשנה במתכונת של "מחיר ללומד", המגלם את כלל מרכיבי התמחור על פי תכולת השירות המפורטת בקול קורא זה ובמתווה המצורף אליו כנספח א',
 • ה. את הצעות מחיר יש להעביר עד לתאריך 21 אוגוסט 19, לכתובת המייל: mattyr@acb.org.il באמצעות טופס שבנספח ב' למסמך זה.

להורדת טופס הצעת מחיר לחץ כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות