מכרז: ביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות במשטרת ישראל

משטרת ישראל – המטה הארצי/אגף תמיכה לוגיסטית

מוזמנות בזה הצעות מחיר לאספקת הטובין ו/או השירותים המפורטים כדלקמן:

פרטי מכרז: ביצוע פרוייקטי בינוי ותשתיות במשטרת ישראל. מספר מכרז 72/2018

תקופת התקשרות: 36 חודשים + אופציה ל-4 שנים נוספות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 16.12.2018 עד השעה 16:00

לברורים: ליאור אלמון 08-9124347

תנאים מוקדמים: כמפורט במסמכי המכרז.

(*)יתר התנאים המוקדמים עפ"י המפורט במכרז.

  1. אי עמידה בכל התנאים המוקדמים תביא לפסילת ההצעה.
  2. על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  3. לעיון בטפסי המכרז לחץ כאן
  4. תינתן העדפה בשיעור 15% לתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חוק חובת מכרזים. במכרזי טקסטיל  תינתן העדפה בשיעור של 50% לתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חוק חובת מכרזים
  5. במקרה של סתירה בין נוסח המודעה למסמכי המכרז, הנוסח הקובע יהיה ע"פ מסמכי  המכרז.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות