מכרז: ביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, תשתיות ושדרוגים, רכבת ישראל בע"מ מכרז מס' 21733

רכבת ישראל בע"מ (להלן: "הרכבת" או "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות מקבלנים להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות קבלניות בתחום הבינוי, התשתיות והשדרוגים והכל כמפורט במסמכי המכרז.

1. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז. תנאים אלו מפורטים במסגרת מסמכי המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 10/10/2018.

2. מפגש מציעים חובה:
מפגש מציעים חובה ייערך ביום ה' 25/10/2018 בשעה 11:00 בחדר ישיבות של חטיבת פיתוח, בניין הנהלת הרכבת, רחוב יוספטל 1, לוד. יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ולהעלותן במפגש המציעים. לאחר מפגש המציעים, יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום 15/11/2018 לידי עדיאל דעי – רכז התקשרויות, לפקס מס' 08-6533720 ודוא"ל: Adield@rail.co.il.

3. מועד הגשת ההצעות למכרז:
הגשת ההצעות תהא ביום ב', בתאריך 26/11/2018 בין השעות 08:30 עד 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת, רחוב יוספטל 1, לוד, קומת הלובי.

4. להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן, בהתאם למס' המכרז שבנדון (21733). בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום באתר האינטרנט לנוסח מודעת הפרסום בעיתון, יהא הנוסח המתפרסם בעיתון הנוסח הקובע. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות