נמל חיפה: מתן שירותי תחזוקת רציפים, ביצוע ריתוכים של פסי עגורן ושירותי צלילה

מתן שירותי תחזוקת רציפים, ביצוע ריתוכים של פסי עגורן ושירותי צלילה עבור חברת נמל חיפה בע"מ, מספר מכרז: נכ/78/2018

עדכון מיום 7.8.2018: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 2.9.2018 בשעה 12:00, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 23.8.2018.

עדכון מיום 22.8.2018 תיקון תנאי סף: בהמשך לפרסום בעיתונות מיום 26.7.2018 מודיעה בזאת חברת נמל חיפה ("החברה") על שינויים במסמכי המכרז, כדלקמן: סעיף 3.8 למכרז (תנאי סף) יתוקן כך "הצגת רתך מוסמך מטעם המציע או באמצעות קבלן משנה בעל תעודת הסמכה לביצוע ריתוכים של פסי עגורן. לצורך ההוכחה על המציע להציג את הרתך וכתב ההסמכה שלו ולפרט איפה ביצע ריתוך של פסי עגורן ב- 5 שנים אחרונות. יש לציין כי הניסיון בהנחת הפסים אשר נדרש בסעיף 3.7 למסמכי המכרז, מתייחס למציע בלבד (ולא לקבלני משנה מטעמו)".

מועד אחרון להגשת מועמדות: 02/09/2018 בשעה 12:00

לברורים ניתן לפנות בטלפון: 04-8518283/7

לצפייה במכרז לחץ כאן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות