לידיעת החברים: הודעה בדבר עדכון סיווג קבלנים רשומים - בוני הארץ : בוני הארץ
לידיעת החברים: הודעה בדבר עדכון סיווג קבלנים רשומים

בהתאם להודעה של רשם הקבלנים להלן עדכון היקפי הסיווגים אשר עודכנו ב- 1.4.2018

קבוצה

סוג

קבוצה א' באלפי ₪ קבוצה ב'

באלפי ₪

קבוצה ג'

באלפי ₪

ענף הבניה למגורים בלבד במ"ר
1 1,577 2,582 4,212 2,000
2 3,155 5,167 7,616 3,000
3 6,309 10,336 15,231 5,000
4 12,621 20,670 30,460 10,000
5 בלתי מוגבל בלתי מוגבל בלתי מוגבל בלתי מוגבל

 

הסכומים בטבלה בתוקף מיום  1.10.18   – 1.4.2018

 

"סוג"

  • בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים – ההיקף הכספי המירבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע, מיסים על הקרקע ואגרות בניה, והכל כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בניה אחד בכל אחת מקבוצות הסוג.
  • בבניה למגורים – ההיקף הכספי המירבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המירבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכל כמפורט בהיתר הבניה והכל כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בניה אחד.

 

"עבודות באתר אחד" – עבודות הנדסה בנאיות באתר בניה אחד, לרבות עבודות המבוצעות בסמוך, מבחינת המקום והזמן.

קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.

בידי כל קבלן, שנקבע לו סיווג בהתאם לתקנות, מצויה הודעה מתאימה.

 

העדכון הבא יהיה ב- 1.10.2018.

                               

בכבוד רב

אינג' נתן חילו

מנהל האגף הטכני

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות