נתיבי ישראל - מכרז 3/19 להתקשרות בהסכם מסגרת מיוחד לביצוע פרוייקטים (זכייני) - בוני הארץ : בוני הארץ
נתיבי ישראל – מכרז 3/19 להתקשרות בהסכם מסגרת מיוחד לביצוע פרוייקטים (זכייני)

תנאי הסף עבור המציע
1.1 מציע הרשום במועד הגשת ההצעות בפנקס הקבלנים בסיווג 200 ג' 4 לפחות.
1.2 מציע אשר במועד הגשת ההצעות הינו בעל סיווג כוכבית (מוכר לעבודות ממשלתיות) לסיווג האמור לעיל.
1.3 מציע אשר ביצע פרויקטיי תשתיות תחבורתיות, שהיקפם הכספי המצטבר החל מיום 1.1.2014 ועד למועד הגשת ההצעות היה לפחות 30,000,000 ₪ (שלושים מיליון ₪), ללא מע"מ.
1.4 מציע אשר במהלך התקופה החל מיום 1.1.2014 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז השלים לפחות פרויקט אחד של תשתיות תחבורתיות כהגדרתו לעיל, שהיקפו הכספי הינו לפחות 8,000,000 ₪ (שמונה מיליון ₪), ללא מע"מ.
1.5 מציע אשר הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
1.6 מציע כנ"ל, שהוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשעו ביותר משתי (2) עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
1.7 מציע אשר הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע או לחילופין, שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא מעסיק יותר מ – 100 עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (i) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין (ii) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף 1.7 (ii) זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.
1.8 מציע בעל הסמכה לתקן ISO 9001:2015.
1.9 מציע אשר צירף ערבות מכרז.
1.10 מציע אשר שילם דמי השתתפות במכרז.
1.11 מציע אשר השתתף במפגש מציעים.

תקופת ההתקשרות תהיה למשך של עד 12 חודשים ממועד הודעת החברה על תחילת ההתקשרות עם הקבלן הראשון מבין הזכיינים אשר מתעתדים להיכלל במאגר הזכייני. למזמין נתונה האופציה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה, בתקופות נוספות שלא תעלינה במצטבר על 24 חודשים נוספים שתחילתן בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, כך שסך כל ההתקשרות כולה לא תעלה על 36 חודשים.

ניתן לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז ללא תשלום מאתר החברה www.iroads.co.il בלשונית – מידע לספקים – מכרזים, וחיפוש עפ"י מספר המכרז (3/19).

דמי השתתפות במכרז: 10,000 ₪
תשלום דמי ההשתתפות במכרז בימים א'-ה' (שאינם ימי חג, ערב חג וחוה"מ) בין השעות 9:00 – 13:00 בלבד.
חובה לתאם הגעה מראש בדוא"ל.

ערבות הצעה: סכום הערבות בגין כל אזור אליו ניגש המציע תהא בסך של 840,000 ₪.
ערבות מטלות +בדק: להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על-פי החוזה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על-ידי המזמין, הקבלן יידרש להגיש ערבות מטלות ובדק אחת עבור כל המטלות שיימסרו לו בסך של 2,000,000 ₪.

מפגש מציעים יתקיים ביום בתאריך 16.7.19 בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 3, אור יהודה.
ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה, ומהווה תנאי סף להגשת ההצעה.

מועד אחרון להגשת ההצעה 13.8.19 עד השעה 12:00

 

 ***עדכון***

נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת להודיע בזאת על קיום מפגש מציעים נוסף שייערך ביום 22.7.19 בשעה 13:00 במשרדי החברה שברחוב אריאל שרון 3, אור יהודה.

מובהר כי המפגש הינו מפגש חובה אך ורק עבור משתתפים שלא השתתפו במפגש המציעים שהתקיים ביום 15.7.19.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יידחה ליום 25.7.19.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות