משרד הבטחון - מכרז מס' 1000518514 - הקמת מפקדות בידוק במ.ק. 291 - בוני הארץ : בוני הארץ
משרד הבטחון – מכרז מס' 1000518514 – הקמת מפקדות בידוק במ.ק. 291

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

הנדון: בל"מ 1000518514   –  הקמת מפקדות בידוק במ.ק. 291

1.       משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז שבנדון.

2.       להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   בסיור

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

100
ג'-4 לפחות

(רשום ומוכר)

יערך ביום ד'

 ה- 06.12.17

עד יום ג'

ה- 05.12.17

עד ליום ב', 

ה- 25.12.17

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.       את מסמכי המכרז המלאים ניתן להוריד מאתר האינטרנט: WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.       הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות