משרד הבטחון מכרז מס' 1000517438 - הקמת מטבח במ.ק. 1001066 - בוני הארץ : בוני הארץ
משרד הבטחון מכרז מס' 1000517438 – הקמת מטבח במ.ק. 1001066

 משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                                

הנדון: בל"מ 1000517438   –  הקמת מטבח במ.ק. 1001066

1.       משרד הביטחון מפרסם  בזאת  את  המכרז  שבנדון .

2.       להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   בסיור

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

 073-387-7223/5/1

100
ג'-5 לפחות

(רשום ומוכר)

יערך ביום ב'

 ה- 11.12.17

עד יום ה'

ה- 07.12.17

עד ליום ב', 

ה- 08.01.18

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.       את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.        הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות