החברה לשירותי איכות הסביבה: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושירותי הובלות קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות - בוני הארץ : בוני הארץ
החברה לשירותי איכות הסביבה: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושירותי הובלות קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות

החברה לשירותי איכות הסביבה: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושירותי הובלות קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות

מכרז פומבי מס' A16/2018

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, שירותי עבודות צמ"ה (לרבות חפירה/חציבה, שינוע ועירום קרקע, גריסה, ניפוי וכד'), שרותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים וביצוע עבודות הנדסיות נוספות באתרים השונים בהם תחליט החברה לבצע שיקום קרקעות, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת המכרז יזכו תחת כל סוג של אתר הזוכים הבאים: "אתר קטן" – אתר שההיקף הכספי המוערך של העבודות שיידרשו בו הינו עד 4 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) – עד שני זוכים; "אתר בינוני" – אתר שההיקף הכספי המוערך של העבודות שיידרשו בו הינו מעל 4 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) ועד 15 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) – זוכה אחד;  "אתר גדול" – אתר שההיקף הכספי המוערך של העבודות שיידרשו בו הינו מעל 15 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) – זוכה אחד.

תקופת ההתקשרות בהסכם המסגרת הינה ל- 24 חודשים. החברה תהא רשאית להאריך את ההתקשרות, בין לגבי כל הזוכים במכרז ובין לגבי חלקם בלבד, בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים ו/או חלק ממנה, וזאת בהודעה שתימסר על ידי החברה 60 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין.

1.1.  תנאי סף כלליים (לכלל המציעים)

 • המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.
 • המציע צירף להצעה ערבות מכרז בנקאית מקורית בלתי מותנית ואוטונומית כאמור בסעיף 5 להלן, בנוסח מסמך א(9) בדיוק, ובסכום כדלקמן לפי סוג האתר בגדול יותר אליו הוא מגיש הצעה:
  • לאתר קטן – 30,000 ₪
  • לאתר בינוני – 60,000 ₪
  • לאתר גדול – 100,000 ₪

1.2.  תנאי סף מקצועיים

המציע עונה על תנאי הסף המקצועיים המפורטים להלן בהתאם לסוג האתר אליו/הם הוא מגיש הצעה למכרז:

 • אתר קטן:
  • המציע רשום בפנקס רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנותיו, בענף 200 קבוצת סיווג ג' סוג 1 לפחות.
  • למציע ניסיון בביצוע 2 פרויקטים לפחות שכל אחד מהם כלל ביצוע עבודות עפר, שכל אחד מהם הסתיים במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ובהיקף כספי של לפחות 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט בנפרד.
  • למציע מחזור הכנסותשנתי מינימלי בשנים 2015, 2016 ו- 2017 של 5 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) ולא קיימת בדו"חות הכספיים של המציע לשנת 2017 הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 58 של לשכת רואי החשבון בישראל.
 • אתר בינוני:
  • המציע רשום בפנקס רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנותיו, בענף 200 קבוצת סיווג ג' סוג 3 לפחות.
  • למציע ניסיון בביצוע 2 פרויקטים לפחות שכל אחד מהם כלל ביצוע עבודות עפר שכל אחד מהם הסתיים במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בהיקף כספי של לפחות 5,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט בנפרד, כאשר באחד מהפרויקטים לפחות הוא שימש כ"קבלן ראשי".
  • למציע מחזור הכנסותשנתי ממוצע בשנים 2015, 2016 ו- 2017 של לפחות 15 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) ולא קיימת בדו"חות הכספיים של המציע לשנת 2017 הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 58 של לשכת רואי החשבון בישראל.
 • אתר גדול:
  • המציע רשום בפנקס רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ותקנותיו, בענף 200 קבוצת סיווג ג' סוג 4 לפחות.
  • למציע ניסיון בביצוע 2 פרויקטים לפחות שכל אחד מהם כלל ביצוע עבודות עפר שכל אחד מהם הסתיים במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בהיקף כספי של לפחות 7,500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט בנפרד, כאשר באחד מהפרויקטים לפחות הוא שימש כ"קבלן ראשי".
  • למציע מחזור הכנסותשנתי ממוצע בשנים 2015, 2016 ו- 2017 של לפחות 30 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) ולא קיימת בדו"חות הכספיים של המציע לשנת 2017 הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 58 של לשכת רואי החשבון בישראל.

 

את חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום 20.11.2018 בימים א'-ה' בין השעות 9:30 עד 13:00, כנגד תשלום בגין השתתפות בהפקת המכרז בסך של 1,500 ₪  (כולל מע"מ) במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 בתל אביב, וכנגד מסירת פרטים של המציע.

כנס מציעים יתקיים ביום 10/12/2018 בשעה 14:00 ההתכנסות תהיה במשרדי החברה ברח' יצחק שדה 40, תל אביב. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומציע אשר לא ישתתף בכנס לא יהיה רשאי להשתתף במכרז אלא אם כן החליטה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי למחול על קיום תנאי זה. החברה תוכל לערוך כנס אחד או יותר ו/או כנסים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי שיקול דעתה.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד תוגשנה לאינג' עומר ליבוביץ' בדוא"ל [email protected]l , עד 18.12.2018  ולא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

מעטפת ההצעה תופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה במשרדי ההנהלה ברחוב יצחק שדה 40, תל אביב, ושם בלבד, בתאריך 02/01/2019 בין השעות 13:00-08:00.

מובהר בזאת כי החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות