החברה למשק וכלכלה - מכרז תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור - מכרז מבנים גדולים - בוני הארץ : בוני הארץ
החברה למשק וכלכלה – מכרז תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור – מכרז מבנים גדולים

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור

מכרז פומבי מס' מג/ 2018 / 2

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לתכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בשיטות בניה קונבנציונלית וטרומית ולתכנון ובניית מוסדות חינוך ממוגנים (להלן: "המבנים") ותוספות בניה ממוגנות למבני חינוך וציבור וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 3.12.2017, תמורת תשלום בסך של 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.

התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יכול להעשות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il באמצעות כרטיס אשראי או במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, באמצעות המחאה לפקודת החברה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 11, החל מיום 3.12.2017, בין השעות 09:00 ל- 16:00.

פגישת הבהרות תתקיים ביום רביעי, ה- 13.12.2017 בשעה 14:00 במשרדי החברה, קומה 8.

המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בפגישת ההבהרות.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מג / 2018 / 2, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה- 24.12.2017 ועד ליום שני ה- 25.12.2017 עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 6, תל-אביב.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים.

לפרטים נוספים יש לפנות לחברה למר איל שורצמן טל: 6235285- 03

   

אביקם בלר, מנהל כללי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות