הודעה ביטול סיורי הקבלנים: מכרז פומבי מס' 13657/2017 ו - 13779/2017 לביצוע שצ"פים שלב א' וב' בגילה ירושלים - בוני הארץ : בוני הארץ
הודעה ביטול סיורי הקבלנים: מכרז פומבי מס' 13657/2017 ו – 13779/2017 לביצוע שצ"פים שלב א' וב' בגילה ירושלים

משרד הבינוי והשיכון

מכרז פומבי מס' 13657/2017 לביצוע שצ"פים שלב א' בגילה ירושלים

מכרז פומבי מס' 13779/2017 לביצוע שצ"פים שלב ב' בגילה ירושלים

הודעה למשתתפים

משרד הבינוי והשיכון מודיע בזאת על ביטול סיורי הקבלנים הקבועים ליום  18.10.17בשעה 9:00 ו 10:00  ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים הנ"ל.

הודעה על מועדים חדשים תפורסם בהמשך.

יובהר כי המשרד רשאי לבטל את המכרז/ים או לצאת במכרז/ים חדש/ים וזאת על פי החלטתו ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

המשתתפים מתבקשים לעקוב אחר עדכונים והודעות המתפרסמים בנוגע למכרזים באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת https://www.mr.gov.il .

ועדת המכרזים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות