/
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ – מכרז פומבי מס' פת/2018/ 25 ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות

 

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות

מכרז פומבי מס' פת/2018/ 25

 

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות ברשויות המקומיות וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 3.7.2018, תמורת תשלום בסך של 5,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.

התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יכול להעשות באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il באמצעות כרטיס אשראי או במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, באמצעות המחאה לפקודת החברה או באמצעות כרטיס אשראי.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, מיום 3.7.2018, בין השעות 09:00 ל- 16:00.

ישיבת הבהרות תיערך ביום שני ה- 16.7.2018 בשעה 15:00, במשרדי החברה, קומה 9.

המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת ההבהרות.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי פת / 2018 /25, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה- 30.7.2018 ועד ליום שלישי ה- 31.7.2018 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 6, תל-אביב.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים.

לפרטים נוספים יש לפנות לחברה למר יובל בודניצקי טלפון: 6235208 – 03

 

אביקם בלר, מנהל כללי

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות