סיכום פעילות אגף תשתיות ובניה חוזית, חתך חצי שנתי 2018

חברים יקרים,

בהתאם לתכנית העבודה לשנים 2017 – 2018, מטרת העל של האגף היא למצב את ענף התשתיות והבניה החוזית כענף משמעותי בכלכלה ובחברה הישראלית ולשפר את סביבת העבודה של חברי ההתאחדות בענף.

המפתח להשגת המטרה הוא באמצעות יצירת אמון ושיתוף פעולה מקצועי בין ההתאחדות ובין מזמיני העבודה.

אנו ממשיכים גם השנה לקיים פגישות שוטפות עם מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה ומזמיני העבודה השונים במגוון נושאים / חסמים. כמו כן, הוקמו צוותי עבודה משותפים עם גורמים שונים במטרה להסיר את החסמים השונים בענף. אנו שמחים להביא לידיעתכם , על קצה המזלג, את הפעילות של האגף בחצי השנה האחרונה.

משרד האוצר

מתקיים שיח מקצועי עם הצוות שמונה על ידי שר האוצר בראשות החשב הכללי ליצירת אחידות בענף אצל כלל מזמיני העבודה, בנושאים:

 • מנגנון לבחירת הזוכה
 • הפחתת גובה הערבויות
 • נוסח ביטוח נדרש
 • דרישות סף פיננסים ומקצועיים
 • מפרטים
 • מחירון
 • מנגנון ליישוב סכסוכים

הוועדה הבין משרדית

 • חוזה מדף מעודכן

משרד הבינוי והשיכון

מתקיימות פגישות עבודה שוטפות של הצוות המשותף להתאחדות בוני הארץ ומשרד הבינוי והשיכון בראשות סמנכ"ל בכיר להנדסה ופיתוח במשרד הבינוי והשיכון בנושאים:

 • שינוי אופן בחירת הזוכה במכרז – מאבק בהצעות "מתאבדות".
 • חברות מנהלות – יעבדו אך ורק על פי חוזה המדף הממשלתי ובהתאם לתנאים ולנהלים של משהב"ש.
 • נהלים מול משרד הבינוי והשיכון לרבות שיפור במוסר התשלומים.

מתוכננים כנסים משותפים ליצירת שיח פתוח עם הקבלנים לגבי החסמים.

אנו נעדכן את החברים על מועדי המפגשים.

 

משרד הביטחון

התקיימו כנסים משותפים להצגת תכניות עבודה במטרה להגדיל את מאגר הקבלנים וליצור שיח פתוח על החסמים. השתתפות החברים הייתה משמעותית

לפעילות המשותפת הכוללת:

 • בניית מדדי איכות.
 • הפחתה באחוז ההנחה בעבודות חריגות (מ25% ל15%) והגבלה עד ל-10% של עבודות חריגים.
 • פרסום מכרזים ייעודיים לקבלנים קטנים ובינוניים.
 • הבנה לגבי ההשפעות השליליות של הצעות "מתאבדות" – בחינה מדוקדקת של ההצעות ופסילתן על פי הצורך.
 • חדשנות –התקיים סיור משותף להתאחדות ומשרד הביטחון בנושא החדשנות, במיזם המשותף של ההתאחדות ומשרד הכלכלה ומשרד הבינוי והשיכון.

 

מרכז השלטון המקומי בישראל

התקיימו דיונים מול המרכז לשלטון מקומי בנושאים של דמי השתתפות במכרז וגובה הערבויות.

הוגש בגץ נגד שר הפנים ושר האוצר להורות להם להתקין תקנות  מכח חוק חובת המכרזים עבור התאגידים העירוניים.

מתקיימים דיונים מול הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים לחיזוק העסקים האלה.

המטרה להגיע לאחידות בכל התאגידים ולחזק את העסקים הקטנים והבינוניים.

 

נתיבי ישראל

הוקמו צוותים משותפים לחברת נתיבי ישראל עם נציגי הקבלנים

 • צוות בחינת תנאי סף פיננסיים בראשות סמנכ"ל כספים – מנהל אגף תקציבים ופיתוח עסקי. המטרה לבחון את תנאי הסף במכרזים ולקיים שיח פרודוקטיבי, תוך שימת לב לכל הצדדים, וזאת על מנת ליצור תהליך מהיר ויעיל יותר אשר יאפשר ליותר קבלנים להשתתף במכרזים של החברה.
 • צוות נוסף אשר עובד במקביל ובוחן את נושא תהליך הבקרה על חשבונות קבלן בפרויקטים קטנים (הוראות שינוי וחשבונות סופיים.
 • צוות בחינת ערבויות וביטוחים.
 • צוות בחינת תעודות גמר.

פגישה ראשונה התקיימה ביום 3.6.2018 ומתוכננת פגישה נוספת

 

פעילות בנושא בטיחות באתרי עבודה

הוקמה ועדת היגוי לגיבוש מתווה לניהול הבטיחות באתרי עבודה

 • הוקם צוות היגוי בין משרדי בו חברים נציגי משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, מנהל הבטיחות, חב' נתיבי ישראל והתאחדות בוני הארץ.
 • הוועדה תייצר שלושה מסמכים: אמנה, מפרט כללי לבטיחות בעבודות בנייה – בתהליך הכנה ומחירון בטיחות – התמורה בגין הבטיחות תשולם בנפרד לפי קטגוריות היקף וסוג הפרויקט.

 

פיתוח מנגנון הערכה לחברות קבלניות

 • הוקם פורום בין-משרדי במטרה לפתח מנגנון אחיד ואחוד בענף להערכת ספקים אשר יסייע בידי משרדי הממשלה לבחון הצעות עבודה עתידיות על בסיס מגוון שיקולי איכות.
 • חברים בפורום נציגי משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, משרד הבינוי והשיכון, משרד הבריאות, משרד התחבורה, חב' נתיבי ישראל, התאחדות בוני הארץ והמועצה הישראלית לבניה ירוקה.
 • אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון מוביל את עבודת הפורום.
 • עד היום התקיימו 2 מפגשים של הפורום.

 

הגברת המקצועיות (הכשרות מקצועיות, יצירת מקצועות בניה)

 • שת"פ הדסה נעורים ומשרד הביטחון להכשרת מפעילי צמ"ה.
 • שת"פ עם משרד הכלכלה להכשרה מקצועית קצרה באמצעות קרן מעוף.
 • שיח עם משרד הכלכלה ליצור מסלול מקצועי. להקים בבתי הספר מגמות בענף בניה בהמשך ליצור המשכיות הכשרה במהלך הגיוס בצה"ל.
 • שיח עם משרד החינוך לגבי פיתוח מגמות בענף הבנייה בסיוע משרד הבינוי והשיכון.
 • כנסים מקצועיים בשת"פ משרדי ממשלה וזרועות הביצוע מטעמם.

 

טיפול בתנאי סף – פניות חברי האגף

 • החב' הכלכלית לפיתוח מודיעין -מכרז לביצוע תשתיות תת קרקעיות, ריבוד ראשון ותאורה בשכונת מורשת בעיר מודיעין-מכבים – רעות – לצורך עמידה בתנאי הסף נדרש רישום קבלני בסיווג בלתי מובל 200ג5 בענף 400ב3 וענף 100ג3. אנו סברנו כי נוכח סוג העבודות הנדרש הסיווגים הנכונים שיש לדרשם במסגרת תנאי הסף של המכרז הינם 200ג5 וכן 400ב3 ויש למחוק את הדרישה לסיווג 100. החברה דחתה את דרישתנו .
 • נ.ת.ע מכרז עבור עבודות קבלניות מזדמנות בהיקף של עד 10 מיליון – פנינו לחב' נ.ת.ע בעניין הוראות המכרז שמחד אינם מאפשרות להציע תוספת ומאידך שוללות את התוספות המובנות במסגרת מחירון דקל כגון הובלה, עבודות לילה וכו', גורמות לעיוות מובנה בהצעות שיוגשו.
 • בתשובתם מסרו כי הגורמים המקצועיים בנת"ע בחנו שוב את נושא התשלומים הנוספים לקבלנים, והוחלט כי תשולם תוספת בגין עבודות לילה אשר תוסדר בהסכם ההתקשרות. נושא זה הועבר במכתב הבהרות למציעים במסגרת המכרז.
 • החברה הכלכלית ראשון לציון מכרז 10/2018 לביצוע עבודות המשך שדרות היובל – שלב א' בראש לציון – פנינו בבקשה לדרוש בחינה מחודשת של המחירים הנוגעים למכרז בכלל ולמחירים שפורטו בפנייתנו והתאמתם למחירי השוק והכל למטרת פרסום מכרז מקצועי והוגן בהתאם לכל דין ונוהל. בתשובתם הבהירו שהמחירים במכרז הם על פי מחירון משרד הבינוי והשיכון, מחירי המכרז נבדקו על ידי חברת הבקרה של רמ"י( חברת פרטו) והחברה הכלכלית פועל על פי אישורם והנחייתם. כל עבודה שאינה מופיעה על פי ההגדרה הנכונה בכתב הכמויות תופיע כסעיף חריג ותתומחר בהתאם למנגנון שרשום במכרז.
 • תאגיד המים והביוב "מי ציונה" ועיריית נס ציונה מכרז פומבי דו שלבי מסד 5/18 – מש 4/2018 – לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפארק המדע הצפוני נס/144 נס/145 – על פי בדיקה מקצועית שערכנו, הדרישות המופיעות כתנאי סף אינן הכרחיות וחלקן אף מהוות כפילות לתנאים שכבר מופיעים כמו כן הדרישה לתשלום 8,000 ₪ אינה סבירה. בתשובתם מסרו שלמעט האמור במסמך ההבהרות במכרז והאמור בפרוטוקול סיור הקבלנים, אין שינוי מהוראות המכרז.
 • אחוזות החוף – מכרז מסגרת 4/2018 לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, רחובות חניונים – לאור פניות שהגיעו לחברה מההתאחדות ומקבלנים נוספים, ועדת המכרזים של אחוזות החוץ אישרה את עדכון תנאי הסף ולאור שינוי התנאים, קיימו מפגש קבלנים נוסף.
 • החברה לפיתוח מזרח ירושלים – מכרז פומבי 03/2018 – ביצוע עבודות במרכז המבקרים בהר הזיתים בירושלים – בהתאם לפירוט העבודות נדרש קבלן בסיווג 100ג1 ומעלה או בענף 150א2 ומעלה ומי שאינו קבלן רשום בענף 150 יידרש להעסיק קבלן משנה הרשום בענף זה. תנאי הסף במכרז הנדון למעשה יביאו למצב של צמצום מספר המציעים ומכיוון שקבלן בסיווג 100 שיש לו ניסיון בביצוע עבודות מסוג זה לא יוכל לבצע בעצמו ויאלץ להשיג קבלן משנה על אף שאין לו צורך בכך ובהתאם לאמור יוותר על הגשת ההצעה. הדרישה שלנו התקבלה, דהיינו שגם קבלנים שאינם רשומים בענף משנה 150 אלא רק בענף 100 יוכלו להשתתף ללא העסקת קבלן משנה.

 

לסיכום, חל שינוי תפיסה בממשלה ואצל מזמיני העבודה בכל הקשור לתחום התשתיות והבניה החוזית. ברור במשרדי הממשלה ולמזמיני העבודה שחייב להיות דיאלוג משותף לטובת כל הצדדים כולל הציבור והיום אנחנו בשלב של המעבר מדיבורים למעשים.

 

 

בכבוד רב

 

גרא קאושנסקי

סמנכ"ל תשתיות ובניה חוזית

שינוי גודל גופנים
ניגודיות