/
משרד הבטחון – מכרז מס' 1000534038 – בראל – הקמת מחסן CLS מ.ק. 291

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

הנדון : מכרז מס' 1000534038 – בראל – הקמת מחסן CLS  במ.ק. 291

  1. משרד הביטחון מפרסם בזאת את המכרז שבנדון.
  2. להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

תנאי סף להשתתפות במכרזים

סיור/מפגש קבלנים

( חובה)

מועד אחרון להעברת    משתתף בסיור מועד אחרון להגשת הצעה

היחידה להתקשרויות

עם קבלנים

073-3877221/3/5 100
ג'-2 לפחות
יערך ביום ד'

ה-21.03.18

עד ליום ב'

ה- 19.03.18

עד ליום ב'

 ה- 16.04.18

ולא יאוחר משעה 09:30

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר האינטרנט: ONLINE.MOD.GOV.IL  >> רכש/מכרזים >>
    מכרזי אגף ההנדסה והבינוי (באמצעות שם משתמש וסיסמא).
  2. הוראות חוברות המכרזים גוברות על האמור בהודעה זו.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות