משרד הבטחון – מכרז 1000528967 – הסכם מחירים לעבודות הריסה, פיתוח ותשתיות במ.ק. 241

משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

                                                

הנדון:  בל"מ 1000528967 –הסכם מחירים לעבודות הריסה, פיתוח ותשתיות במ.ק. 241

1.      משרד הביטחון מפרסם  בזאת את המכרז  שבנדון .

2.      להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז 

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון לרישום    לסיור

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

073-387-7223/5/1

200  ג'-5

+

תנאי סף

(רשום ומוכר)

יערך ביום ב'

ה- 12.02.18

עד יום ד'

ה- 07.02.18

עד ליום ב',

ה- 05.03.18

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.      את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.       הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות