משרד הבטחון מכרז מס' 1000521235 – הסכם מחירים לניטור ואיתור דליפות בתשתית צנרת המים במחנות צה"ל בכל הארץ

 משרד הביטחון

אגף ההנדסה והבינוי

הנדון: בל"מ 1000521235   –   הסכם מחירים לניטור ואיתור דליפות בתשתית צנרת המים במחנות צה"ל בכל הארץ

1.      משרד הביטחון מפרסם  בזאת  את  המכרז  שבנדון .

2.      להלן הפרטים:

שם הגורם המטפל

טלפון

מקצוע וסווג כספי נדרש להשתתפות במכרז

סיור הקבלנים (חובה)

מועד אחרון להעברת שמות   משתתפים   בסיור

מועד אחרון להגשת הצעה

יח' התקשרויות עם קבלנים

073-387-7223/5/1

0083

(רשום ומוכר)

יערך ביום ד'

ה- 10.01.18

עד יום ב'

ה- 08.01.18

עד ליום ב',

ה- 29.01.18

ולא יאוחר משעה 09:30

 

3.      את מסמכי המכרז המלאים ניתן  להוריד  מאתר האינטרנט : WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

4.       הוראות חוברת המכרז גוברות על האמור בהודעה זו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות