הליך 02/19: קול קורא והזמנה פומבית לניהול משא ומתן לצורך רכישת פרויקטים למגורים לשכירות ארוכת טווח (להלן: "ההליך") - בוני הארץ : בוני הארץ
הליך 02/19: קול קורא והזמנה פומבית לניהול משא ומתן לצורך רכישת פרויקטים למגורים לשכירות ארוכת טווח (להלן: "ההליך")

הליך 02/19 קול קורא והזמנה פומבית לניהול משא ומתן לצורך רכישת פרויקטים למגורים לשכירות ארוכת טווח (להלן: "ההליך")

 

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ פונה בזאת לקבלת מענים להליך מיזמים ומבעלי זכויות חוזיות (מכח הסכם תקף) או מבעלי זכויות קנייניות (מכח רישום מתאים) במקרקעין (להלן: "המשיבים"), העומדים בכל התנאים המקדמיים, המפורטים בהרחבה בסעיף 6 למסמכי ההליך, ושביכולתם להקים ולמכור פרויקטים למגורים בהיקף של לפחות 50 יחידות דיור.

החברה תבחן את המענים שיתקבלו ועל בסיסם תשקול האם לקיים עם מי מהמשיבים בנפרד, הליך משא ומתן, בהתאם להוראות מסמכי ההליך, וזאת לצורך רכישת פרויקטים למגורים אשר ימכרו לחברה בשלמותם. בכוונת החברה לרכוש פרויקטים למגורים בהיקף של עד 700 יחידות דיור במצטבר.

מובהר, למען הסר ספק, כי אין בעצם פרסום הליך זה או באמור במסמכי ההליך כדי להוות מצג או הבטחה או התחייבות כי המענה שיוגש על ידי המשיב יוביל לניהול משא ומתן או כי משא ומתן יתגבש וישתכלל לכדי התקשרות או לרכישה של פרויקט כאמור.

לפרטים נוספים אודות ההליך, לרבות התנאים המקדמיים הקבועים בו והורדת מסמכי ההליך המלאים לחץ כאן

ניתן להגיש מענה להליך לאורך תקופת תוקף ההליך, החל מיום 22.4.20 בשעה 09:00 ועד ליום 30.8.20 בשעה 12:00, ובהתאם להוראות מסמכי ההליך. שאלות הבהרה בקשר להליך ניתן להפנות עד ליום 16.8.20 בשעה 12:00 לדוא"ל שכתובתו: [email protected]. בשל משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות יש לתאם הגשה מראש בטלפון 03-7900500.

המענה להליך יוגש בעותק נייר במעטפה חתומה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה, בבנין אמות פלטינום (קומה 6), רח' אפעל 25, קרית אריה, פתח תקווה. עם הגשת המענה, על המשיבים לקבל אישור הגשה מנציג החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם שינויים והבהרות מחייבים למסמכי ההליך, אף אם אינם נובעים משאלות ההבהרה, וזאת עד לפני המועד האחרון להגשת המענים. שינויים והבהרות אלה יפורסמו באתר האינטרנט, בכתובת המצוינת לעיל, וגם הם יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. באחריות המשיבים לבדוק את פרסומי החברה באתר האינטרנט באשר להליך זה עד ובסמוך למועד הגשת המענה.

מענה המשיב יוותר בתוקף עד למסירת הודעה מפורשת בכתב מטעם המשיב כי המענה שהגיש אינו בתוקף.

מודעה זו מכילה מידע תמציתי וחלקי בלבד. במקרה של סתירה או אי התאמה בין תוכן מודעה זו לבין הוראות מסמכי ההליך – יגברו ההוראות הקבועות במסמכי ההליך המלאים.

מובהר, למען הסר כל ספק, כי ההליך אינו בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינו חלק מהליכי מכרז, ולפיכך אין בעצם פרסום ההליך או באמור בו בכדי ליתן ו/או להוות מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות כי המידע שיוגש על ידי המשיבים

יתגבש וישתכלל לכדי התקשרות ו/או רכישה של פרויקטים כאמור, הכל לרבות כמפורט במסמכי ההליך.

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ

שינוי גודל גופנים
ניגודיות