החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: מכרז חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור - בוני הארץ : בוני הארץ
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ: מכרז חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 

מכרז חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה

למבני חינוך וציבור 

מכרז פומבי מס' חש/2020/ 7

 

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות חידוש, שיפוץ, תוספות בניה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור ולעבודות פיתוח סביבתי בתחום המגרש, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 19.5.2020, תמורת תשלום בסך של 3,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.

התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יעשה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il באמצעות כרטיס אשראי. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235290- 03.

בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 19.5.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 6235290- 03.

משרדי החברה סגורים ביום 28.5.2020 ועל כן ביום זה לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מירב לזובר, בדוא"ל: [email protected] או בפקס מס': 6790370 – 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 27.5.2020 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 6235290- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי חש/7/2020, ולהפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 9.6.2020 ועד ליום רביעי ה- 10.6.2020, עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים.

 

אביקם בלר, מנהל כללי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות